Co oferuje i na jakich zasadach działa towarzystwo funduszy inwestycyjnych?

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych umożliwia inwestowanie w fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte. Praca ekspertów nie jest jednak darmowa. Z tabelą opłat i prowizji powinien zapoznać się każdy inwestor przed kupieniem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

Rola towarzystwa funduszy inwestycyjnych i zasady działania

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusze inwestycyjne, a także zarządza nimi i je reprezentuje w relacjach z osobami trzecimi. Oznacza to, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych umożliwia inwestowanie w fundusze oraz zarządza aktywami stworzonych przez siebie funduszy inwestycyjnych. Wykonuje wszystkie operacje związane ze sprzedażą lub wykupem jednostek uczestnictwa czy certyfikatów inwestycyjnych, relokuje (także na  polecenie inwestorów) środki pomiędzy subfunduszami oraz wycenia jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy, nad którymi sprawuje pieczę.

Założenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych wymaga posiadania kapitału nie mniejszego niż równowartość 125000 euro (i nie większego niż równowartość 730000 euro). Pochodzenie tych środków musi być udokumentowane, nie mogą pochodzić one z kredytów ani pożyczek. Status towarzystwa funduszy inwestycyjnych firmie nadaje Komisja Nadzoru Finansowego. Wedle prawa Towarzystwo funduszy inwestycyjnych powinno zatrudniać przynajmniej dwóch doradców inwestycyjnych specjalizujących się w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz papierami wartościowymi, a także minimum jednego fachowca od obrotu papierami wartościowymi.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych pobiera opłaty manipulacyjne i za zarządzanie od inwestorów. Dotyczy to tylko niektórych funduszy, a wszystkie opłaty i koszty wynikające z inwestycji powinny być zamieszczone w prospekcie i innych dokumentach o charakterze informacyjnym.

Oferta towarzystw funduszy inwestycyjnych

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych umożliwia lokowanie pieniędzy w funduszach inwestycyjnych, którymi zarządza. Inwestor może wybrać spośród funduszy inwestycyjnych otwartych, zamkniętych czy specjalistycznych otwartych. Może też sprecyzować, w co chce inwestować i jakie ryzyko jest gotów ponieść. Dostępne są fundusze akcji, obligacji, pieniężne, nieruchomości i inne.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych oferuje zarządzanie portfelem inwestycyjnym klienta lub umożliwia samodzielne zarządzanie swoimi jednostkami uczestnictwa czy certyfikatami inwestycyjnymi.

Do kompetencji towarzystwa funduszy inwestycyjnych należy też wycena funduszy. Aktualne notowania funduszy inwestycyjnych publikowane są na stronach internetowych konkretnych towarzystw.

 

 

Materiał zewnętrzny

 

Komentarze (0)

O serwisie

Crd24.pl czyli Twoje źródło informacji

Nowinki ze świata technologii i biznesu

Najwyższa jakość artykułów  na wyciągnięcie ręki

Kontakt

konsument@crd24.pl

Galeria