Co zawiera karta charakterystyki substancji niebezpiecznej?

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) to zbiór informacji o wszystkich niebezpiecznych właściwościach danej substancji czy mieszaniny. Opisuje ona zagrożenia, które wywołuje dany produkt oraz określa jej dane fizykochemiczne. To niezwykle ważna karta, która musi być dołączona do wielu substancji.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - podstawowe informacje

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej to niezwykle istotny dokument, które obowiązuje w krajach Unii Europejskiej i NAFTA. Bez niego wiele substancji chemicznych nie może być dopuszczonych do transportu, sprzedaży ani używania. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej zawiera wszelkie potrzebne informacje o danym produkcie. Informuje o zagrożeniach, jakie może stanowić dana substancja, podaje wszelkie dane fizykochemiczne oraz określa sposoby zapobiegania zagrożeń. W karcie powinny znaleźć się również informacje o czynnościach, jakie należy wykonać w razie wypadku, który mógłby spowodować skażenie. W przypadku substancji niebezpieczny i preparatów tego samego typu, nie można dopuścić ich do działalności zawodowej bez karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Na terenach Unii Europejskiej oraz NAFTA nie można legalnie wykorzystywać, transportować, sprzedawać ani składować substancji bez karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Dodatkowo nawet jeśli produkt posiada taką kartę, musi być ona przechowywana tak, aby każdy miał do niej dostęp. Inaczej mogą nastąpić problemy, przed którymi karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ma chronić. Każdy użytkownik danej niebezpiecznej substancji przed jej użyciem powinien sprawdzić kartę, aby zdawać sobie sprawę z możliwych skażeń i zagrożeń.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Kiedy niezbędne jest wydanie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej?

Wydanie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej jest niezbędne, aby legalnie transportować i składować chemikalia w krajach Unii Europejskiej oraz NAFTA. Taka karta charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna posiadać wiele informacji, między innymi chodzi o takie dane jak: nazwa substancji, dane producenta, właściwości fizyko-chemiczne, informacje o prawidłowym transporcie, opis niezbędnych środków ostrożności przy kontakcie, procedura gaśnicza, skład chemiczny, sposób przechowywania, instrukcja użytkowania, działania w razie skażenia bądź wycieku, procedura pierwszej pomocy, informacje o toksyczności, trwałości i reaktywności, a także uwagi o utylizacji danego produktu.

Aby substancja mogła swobodnie zostać przechowywana i transportowana należy zapewnić jej kartę charakterystyki. Dokładne wymogi ustalane są w artykułach prawnych. Przede wszystkim zwraca się uwagę na ustawę z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz na rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2012 r. dotyczące oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wspomniane dokumenty oraz te ustalone przez kraje Unii Europejskiej oraz NAFTA zakładają, że karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest wymagana gdy: substancja jest na liście substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), wykazuje zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała oraz w momencie, gdy gotowy produkt spełnia kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP), przez co staje się substancją stanowiącą zagrożenie.

Kto wydaje karty charakterystyki substancji niebezpiecznej?

Samo sporządzenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej spoczywa na osobie, która chce wprowadzić substancję czy mieszaninę na rynek. Dotyczy to wszelkich producentów substancji chemicznych, importerów czy dystrybutorów mieszanin chemicznych uznanych za niebezpieczne. To te podmioty muszę określić wszelkie dane dotyczące niebezpiecznej substancji, aby karta charakterystyki substancji niebezpiecznej była pełna i możliwa do wydania. Karta powinna być sporządzona w języku urzędowym państw, na których substancja będzie wprowadzona do obiegu. W przypadku różnych krajów, najczęściej tworzy się kilka kart, wykonanych w różnych językach.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej wydawana jest przez specjalne instytucje, które zajmują się takimi sprawami. Karty nie może wydać podmiot ani organizacja, która nie ma do tego praw. Inaczej nawet gotowa karta będzie nieważna i dystrybucja takiej substancji nadal pozostaje nielegalna. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w consultchem.pl  dostępna jest dla każdego, kto tego potrzebuje. Wystarczy sporządzić kartę i skontaktować się z firmą, aby otrzymać kartę dla swojej substancji.

Komentarze (0)

O serwisie

Crd24.pl czyli Twoje źródło informacji

Nowinki ze świata technologii i biznesu

Najwyższa jakość artykułów  na wyciągnięcie ręki

Kontakt

konsument@crd24.pl

Galeria